Geloren - kloubní výživa pro psy

Podmínky účasti v soutěžích

Všeobecné podmínky pro účast v soutěžích

Účelem tohoto dokumentu je stanovení všeobecných podmínek pro účast v soutěžích společnosti: Hi Magazines s. r. o., se sídlem Banskobystrická 70, 621 00 Brno, IČ: 04274407, DIČ: CZ04274407, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89120, (Pořadatel). Tyto podmínky doplňují pravidla stanovená pro konkrétní jednotlivou soutěž na webových stránkách magazínu Pořadatele. Jestliže určité ustanovení v konkrétních pravidlech je odlišné od ustanovení těchto podmínek, má takové ustanovení přednost.
Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba, starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky.

Pravidla soutěží a důležité informace

Pro Pořadatele jsou důležité především rovné šance a podmínky pro všechny účastníky. Z tohoto důvodu budou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakkoli nesplní podmínky soutěže či spáchají podvodný čin. Ze soutěží jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli.
Účastník nesmí zasahovat do technického zabezpečení serveru nebo narušovat provoz serveru využívaný Pořadatelem v soutěži. Bude-li mít Pořadatel oprávněné pochybnosti o jakémkoliv zneužití herního systému, má plné právo takového účastníka bez náhrady ze soutěží vyřadit. Pořadatel dále bez náhrady vyloučí účastníka, který sám či prostřednictvím třetí osoby získá jakoukoli neoprávněnou výhodu vůči ostatním účastníkům.
Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit časový limit, od kdy do kdy je možné soutěžit a právo rozhodnout o předčasném ukončení soutěže, jestliže se vyskytnou závažné důvody, které by zabraňovaly řádný průběh soutěže. V případě, že se účastníkovi nepodaří doručit výhru na jím uvedenou adresu, zaniká nárok účastníka na získání této výhry bez náhrady. Takto nepřevzaté zásilky propadají k dalším účelům Pořadatele.
Účastníci soutěží souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít, v souladu se zákonem 89 občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město Uživatele v médiích, propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti se soutěžemi. Zveřejňovány mohou být i zvukové či obrazové záznamy Účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
Účastník soutěže souhlasí se zařazením všech poskytnutých osobních údajů do databáze Pořadatele. Pořadatel tyto údaje následně zpracovává pro účely uskutečnění a vyhodnocení soutěže, případně pro nabízení služeb či výrobků, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., do odvolání souhlasu Účastníka.
Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tedy poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a jejich opravu, blokování chybných osobních údajů a jejich zničení. Účastník má právo po vyhodnocení soutěže kdykoli ukončit zpracování osobních údajů, zašle-li písemné oznámení na adresu Pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěží. Pořadatel je zároveň oprávněn pravidla kdykoli změnit či upravit.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody vzniklé účastníkům v souvislosti s užíváním cen či výher. Dále není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení výher způsobené poštovní přepravou.
Vymáhání účasti v soutěži či cen a výher soudní cestou je nemožné. Ceny a výhry nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
V případě, že výherci, kteří se soutěže zúčastnili, nebudou opakovaně zastiženi a nezareagují na oznámení o výhře, ztrácí na tuto výhru nárok.
Jestliže se jedná o peněžní výhru převyšující částku ve výši 10 000Kč, bude odečtena srážková daň ve výši 15%. Výherce má nárok na vyplacení peněžité výhry po odečtení těchto 15%.

Facebook